Ouderschapsverlof

Op deze pagina leest u alles wat u moet weten over ouderschapsverlof en geven we een voorbeeld van een aanvraag van het verlof. 


Wat is ouderschapsverlof?

Ouderschapsverlof is het recht om extra verlof op te nemen door ouders tijdens de eerste 8 jaar van het leven van het kind. Het verlof is bedoeld om extra tijd met de kinderen door te brengen en mag vrij ingevuld worden door de ouders, er zitten aan de invulling verder geen verplichtingen.

Wie heeft recht op ouderschapsverlof?

Ouders van eigen kinderen, geadopteerde kinderen, stiefkinderen en pleegkinderen kunnen dit type verlof opnemen. Dit recht hebben de ouders tot de leeftijd van 8- tot op de dag dat het kind 8 is geworden. Een voorwaarde is dat de ouder de duurzame zorg van het kind heeft, dat het kind woont op hetzelfde adres.

Loon tijdens ouderschapsverlof

Dit type verlof is onbetaald verlof. Tijdens het verlof heeft de ouder geen recht op doorbetaling van het salaris. Een werkgever kan ervoor kiezen om wel loon door te betalen en de ouder kan er ook voor kiezen om via een andere weg (bijvoorbeeld vanuit de levensloopregeling) loondoorbetaling te verzorgen.

Hoeveelheid verlof

De totale ouderschapsverlof (dus van 0-8 jaar) is 26 keer de wekelijkse arbeidsduur. Bij een fulltime werkweek van 40 uur is het ouderschapsverlof dus 26x40= 1040 uur. Bij een werkweek van 36 uur is het verlof 26x36= 936 uur. Het verlof geldt per kind. Dus wanneer een ouder 2 kinderen heeft geldt de dubbele hoeveelheid verlof. Ook wanneer er sprake zou zijn van een tweeling.

Indeling ouderschapsverlof


In principe staat de ouder geheel vrij om het verlof naar eigen wensen in te delen. Er kan gekozen worden om een aaneengesloten periode verlof te nemen, bijvoorbeeld als verlenging van het zwangerschapsverlof. Of men kan er juist voor kiezen om een extra verlofdag per week over een langere periode uit te smeren.

Het recht op dit verlof is wettelijk geregeld. De werkgever mag het verlof in principe niet weigeren. Enkel bij zwaarwegende bedrijfseconomische redenen mag een werkgever het verlof weigeren.

Ziekte tijdens ouderschapsverlof

Anders dan bij ziekte tijdens betaald verlof (zoals tijdens een vakantie), geldt er voor dit type verlof dat er tijdens ziekte geen uitbetaling plaatsvindt. Stel dat u een aaneengesloten periode verlof heeft opgenomen en u bent een week ziek, dan krijgt u deze week niet uitbetaald. Stel dat u 1 dag per week ouderschapsverlof heeft en u wordt een week ziek, dan krijgt u voor de rest van de week uw gebruikelijke ziekengeld uitbetaald en voor de dag dat het ouderschapsverlof gepland stond krijgt u niets uitbetaald.

Ontslag tijdens ouderschapsverlof

Zoals gezegd is dit verlof een recht dat bij de wet is geregeld. De werkgever mag de werknemer niet ontslaan wegens de opname van dit verlof. Uiteraard kan het wel zo zijn dat u tijdens uw verlof om andere redenen ontslagen wordt.

Ouderschapsverlof aanvragen

Om het verlof aan te vragen dient u een schriftelijke aanvraag in bij uw werkgever. De aanvraag is gericht aan uw leidinggevende of bij personeelszaken.

Ouderschapsverlof kun je schriftelijk aanvragen. In principe mag je werkgever je verzoek om ouderschapsverlof niet weigeren. Uiterlijk 2 maanden voordat u wenst het verlof op te nemen dient u de aanvraag in. Dit geeft de werkgever de tijd om een oplossing te vinden voor het (gedeeltelijk) wegvallen van uw inzet.

In de aanvraag staat de volgende informatie:

  • De periode van het verlof
  • Het aantal verlofuren per week
  • De spreiding van de verlofuren per week

Voorbeeld aanvraag ouderschapsverlof

Bekijk hier een voorbeeld van een aanvraag voor ouderschapsverlof. Uiteraard hangt de indeling van het verlof geheel af van uw eigen wensen en situatie. In de brief staan de vaste onderdelen: de periode (in dit geval 4,5 jaar), het aantal uren per week (in dit geval 4 uur per week) en de spreiding van de uren per week (in dit geval elke dinsdag).

Lees meer over ouderschapsverlof op de site van de FNV