Model Contract Huur woonruimte


button-huurcontract-opstellen-alles

Op deze pagina treft u een model contract huur woonruimte. Dit contract gebruikt u wanneer u een woonruimte (kamer/ etage/ huis) verhuurt aan een huurder.


Model contract huur woonruimte

De ondergetekende


(naam verhuurder), wonende aan de (adres verhuurder) te (woonplaats verhuurder), hierna te noemen verhuurder,

 

en

 

(naam huurder), wonende aan de (adres huurder) te (woonplaats huurder), hierna te noemen huurder, hierna te noemen huurder,

 

komen als volgt overeen:

 

Model contract huur Artikel 1

Verhuurder verhuurt met ingang van (datum)  de woonruimte aan de (adres) te (plaats). De oppervlakte van de woonruimte is (aantal m2) m2. De woonruimte is voorzien van (bijvoorbeeld: 2 slaapkamer, een badkamer, keuken en toilet)


Model contract huur Artikel 2

De woonruimte mag enkel als woonruimte worden bewoond door maximaal 2 personen.


Model contract Artikel 3

De verhuurder is zelf eigenaar van de woning.

 

Model contract Artikel 4

Verhuurder en huurder stellen gezamenlijk bij aanvang van de overeenkomst een opnamestaat op, omvattende een nauwkeurige omschrijving van de staat van onderhoud van het gehuurde object. Beide partijen ontvangen een gedateerd en ondertekend exemplaar.

 

Model contract Artikel 5

De huurovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

Model contract Artikel 6

De huurprijs bedraagt bij aanvang van de overeenkomst € (prijs)  (zegge: het bedrag voluit geschreven) per maand.


Model contract Artikel 7

De vergoeding voor gas, licht en water is begroot op € (prijs) ( zegge het bedrag voluit geschreven) per maand en wordt maandelijks bij wijze van voorschot voldaan.

 

Model contract Artikel 8

De voorschotbedragen worden één keer per jaar verrekend aan de hand van een gespecificeerde schriftelijke afrekening. Overschotten worden per direct door de verhuurder uitgekeerd, danwel verrekend met de eerstvolgende huurtermijn. 


Model contract Artikel 9

De huurprijs, inclusief het voorschot gas/licht/water, wordt maandelijks vóór de (datum) van de betreffende maand voldaan. De Betaling geschiedt:

 • door storting op bankrekening (rekening nummer) ten name van (naam) 

of 

 • contant tegen afgifte van een getekende kwitantie.

 

Model contract Artikel 10

 1. De verhuurder zal alle zichtbare en onzichtbare gebreken, die het gebruik van het gehuurde verhinderen of ernstig belemmeren, opheffen.
 2. De verhuurder is aansprakelijk voor de schade, die deze gebreken veroorzaken.
 3. De verhuurder zal gedurende de huurtijd al het noodzakelijke onderhoud plegen, tenzij dit onderhoud volgens deze overeenkomst ten laste van de huurder komt.


Model contract Artikel 11

De volgende onderhoudsverplichtingen met betrekking tot de kamer komen ten laste van de huurder, tenzij het onderhoud noodzakelijk is ten gevolge van normale slijtage of het handelen of nalaten van de verhuurder,

 • verf, behang en schilder-werk
 • het dagelijkse onderhoud van en kleine reparaties aan hang- en 
 • sluitwerk en kleine voorzieningen aan elektrische installaties zoals schakelaars, lampen, stopcontacten en contactdozen
 • het onderhoud van de waterkranen en het treffen van voorzieningen aan of ten gevolge van bevroren waterleidingen
 • het vervangen van gebroken ruit 
 • het schoonhouden en ontstoppen van putten, goten en gootstene
 • het vegen van schoorstenen, tenminste één keer per jaar
 • alle overige herstelwerkzaamheden die het gevolg zijn van grove nalatigheid, slordigheid, verwaarlozing of ruwe bewoning van de huurder

Model contract Artikel 12

De huurder is verplicht om de schade, die hij heeft veroorzaakt, te vergoeden of te herstellen. De huurder is tevens aansprakelijk voor de schade, die is veroorzaakt door een persoon, die met zijn toestemming het gehuurde gebruikt of bezoekt.

 

Model contract Artikel 13

De verhuurder is verplicht het gehuurde op de daartoe overeengekomen aanvangsdatum schoon aan de huurder ter beschikking te stellen en aan de huurder de sleutels te overhandigen.

 

Model contract Artikel 14 

De huurder verplicht zich om verhuurder, medebewoners en omwonenden geen hinder of overlast te bezorgen.

 

Model contract Artikel 15 

Verhuurder zal de privacy van de huurder respecteren en de verhuurde ruimte slechts betreden na afspraak met de huurder(s).

 

Model contract Artikel 16

De huurder mag zonder toestemming van de verhuurder geen ingrijpende verandering in of aan het gehuurde (kamer(s) en gemeenschappelijke ruimten) aanbrengen.


Model contract Artikel 17 

De opzegtermijn voor de verhuurder is drie maanden en wordt verlengd met een maand voor ieder jaar dat de huurder ononderbroken heeft gehuurd, tot een maximum van zes maanden. Een huuropzegging geschiedt door middel van een aangetekende brief of deurwaardersexploot en in de huuropzegging moet de reden van opzegging vermeld staan. De verhuurder kan slechts rechtsgeldig opzeggen op grond van de in de wet vermelde redenen.


Model contract Artikel 18

De opzegtermijn van de huurder is een maand. De opzegging moet gedaan worden door middel van een aangetekende brief of deurwaardersexploot  De huurder kan de huur opzeggen zonder opgaaf van redenen.

 

Model contract Artikel 19 

De huurovereenkomst kan met wederzijds goedvinden van huurder en verhuurder, nadat de huur is ingegaan, op elk moment worden beëindigd.

 

Model contract huur Artikel 20 

Bij het einde van de huurovereenkomst levert de huurder overeenkomstig de opnamestaat het gehuurde op in de staat waarin het gehuurde bij aanvang van de overeenkomst is ontvangen. De huurder zal op de dag van ontruiming de sleutels aan de verhuurder overhandigen.


Model contract huur Artikel 21

Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing. 

 

Aldus opgemaakt en in tweevoud getekend, te (Plaats) op (Datum)

 

Handtekening verhuurder                                            Handtekening huurder

Ga naar boven op de pagina model contract huur woonruimte. 

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.