Verbod Privegebruik Auto


Hieronder treft u informatie over het Verbod Privegebruik Auto. Ook ziet u een voorbeeld overeenkomst welke tussen de werkgever en werknemer kan worden opgesteld. 


Voorbeeld verbod privegebruik auto

De ondertekenden:

 

1.       (Naam werkgever) gevestigd te (Straat, huisnummer, postcode en plaats), hierna te noemen werkgever,

 

en

 

2.       (Naam werknemer) gevestigd te (Straat, huisnummer, postcode en plaats), hierna te noemen werknemer,

 

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

 

Artikel 1. Ter beschikking gestelde auto

De werkgever heeft met ingang van (datum) de volgende auto aan de werknemer ter beschikking gesteld: (gegevens auto).

 

Artikel 2. Verbod privégebruik auto

Het is de werknemer niet toegestaan om de auto voor privédoeleinden te gebruiken.

 

Artikel 3. Toezicht op naleving door de werkgever

De werkgever houdt regelmatig toezicht op de naleving van het verbod op privégebruik van de auto.

 

Artikel 4. Sancties

Indien uit welke hoofde dan ook door de werkgever wordt geconstateerd dat het verbod op privégebruik door de werknemer wordt overtreden dan worden de volgende sancties opgelegd:

 

1.            De werkgever legt de werknemer een boete op van € 300,- per geconstateerde overtreding alsmede een bedrag van € 1,- per verreden privékilometer . Deze boete wordt op het netto loon van de werknemer ingehouden.

2.            Ingaande de datum van de geconstateerde overtreding wordt de waarde van het privégebruik (22% van de waarde van de auto) van de auto tijdsevenredig tot het loon van de werknemer gerekend, voor de tijdvakken van het kalenderjaar waarvoor de aangiftetermijn is verstreken dienen correctieberichten op de loonaangifte te worden opgemaakt, tenzij de werknemer aan de werkgever alsnog overtuigend kan bewijzen dat de ter beschikking gestelde auto in het kalenderjaar niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden wordt gebruikt.

3.            Alle verschuldigde loonbelasting/premie volksverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet alsmede de boete en de heffingsrente die voortvloeien uit de overtreding van het verbod op privégebruik verhaalt de werkgever op de werknemer. De werkgever kan ervoor kiezen om (geheel of gedeeltelijk) van verhaal af te zien voorzover hij niet heeft voldaan aan de in artikel 3 neergelegde verplichting tot het houden van voldoende toezicht.

4.            Indien het verbod op privégebruik herhaaldelijk wordt overtreden dan kan dit naast de hiervoor beschreven sancties ook andere disciplinaire maatregelen en eventueel ontslag uit de dienstbetrekking tot gevolg hebben.

 

Artikel 5. Tijdsduur

Deze overeenkomst gaat in op (datum) en is voor onbepaalde tijd overeengekomen.

 

Artikel 6. Overige bepalingen

1.            Bij deze overeenkomst hoort een toelichting die onlosmakelijk deel van de overeenkomst uitmaakt. Werkgever en werknemer verklaren bekend te zijn met de inhoud en strekking van deze toelichting.

2.            Wijzigingen en/of aanvullingen die betrekking hebben op deze overeenkomst dienen direct te worden gemeld en schriftelijk door zowel werkgever als werknemer te worden bevestigd.

3.            De werkgever en de werknemer verklaren door ondertekening akkoord te gaan met de inhoud van deze overeenkomst en deze zorgvuldig na te leven.

4.            Aan het opleggen van de sancties zal strikt de hand worden gehouden.

5.            Gedurende de looptijd van deze overeenkomst vermeldt de werkgever in de aangifte loonheffingen bij de gegevens van de werknemer code 1 (afspraak privégebruik auto).

 

De overeenkomst is in tweevoud opgemaakt te (Plaats)  op (Datum).

 

 

 

Handtekening werkgever                                                                          Handtekening werknemer

 

Download verbod prive gebruik auto

Download verbod privegebruik auto in Word. 

Lees de toelichting op verbod privegebruik auto

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.