Personeelsreglement Arbeidsomstandigheden

Dit onderdeel Personeelsreglement Arbeidsomstandigheden gaat over de arbeidsomstandigheden welke gelden in het reglement. Onderaan de pagina kunt u dit onderdeel downloaden in Word. 


Personeelsreglement Arbeidsomstandigheden 

(bedrijf) . draagt de zorg voor goede arbeidsomstandigheden zoals een veilige werkplek, goedgekeurd gereedschap en begeleiding in verband met uw gezondheid. Voor goede prestaties op uw werk is het immers belangrijk dat u zich goed voelt bij de uitoefening van uw werk. Het beleid is gericht op het bevorderen en handhaven van een dusdanige werkwijze, dat persoonlijk letsel en /of persoonlijke schade aan de gezondheid van u, uw collega's en derden wordt voorkomen. Dat geldt eveneens ten aanzien van het voorkomen van materiële schade. Ook is het beleid erop gericht dat de belasting van het milieu wordt teruggedrongen. Te denken valt daarbij aan het verminderen van lucht-, water- en bodemverontreiniging, het beperken van de geluids- en andere hinder. Dat past in het beleid van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

 

 Op het gebied van uw geestelijke en lichamelijke gezondheid kunt u gebruik maken van bepaalde faciliteiten. Zo kunt u een beroep doen op de bedrijfsartsen van de arbodienst en op een vertrouwenspersoon. De afdeling Personeelszaken kan u nader informeren hoe deze functionarissen bereikbaar zijn

 

 

Risico inventarisatie en evaluatie

 

De basis voor de arbeidsomstandighedenzorg is gelegd met de uitvoering van de Risico inventarisatie en -evaluatie in versie (versie). In dit document is aangegeven welke punten structureel aandacht behoeven. Terzake is een plan van aanpak opgesteld. Het is de bedoeling dat periodiek de aandachtspunten in het werkoverleg aan de orde worden gesteld. De risico-inventarisatie en -evaluatie wordt een keer in de vier jaar opnieuw gehouden, tenzij belangrijke wijzigingen in de bedrijfsvoering of de regelgeving nopen tot een eerdere inventarisatie en evaluatie.

 

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

 

Met betrekking tot het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zijn in artikel 12 van de Arbeidsomstandighedenwet een aantal verplichtingen opgelegd. Het gaat daarbij onder meer om ……………. Op de bepalingen in artikel 12, letters a tot en met d is de Wet Economische Delicten van toepassing. Als u zich niet aan de desbetreffende bepalingen houdt, bent u strafbaar en kan u door of vanwege de overheid een boete worden opgelegd.

 

 

Arbo begeleiding personeelsreglement arbeidsomstandigheden

 

De arbodienst van (bedrijf) is (naam). U kunt met al u vragen of klachten over uw gezondheid in relatie tot uw werk, na afspraak terecht op het spreekuur van de bedrijfsarts van de arbodienst. De bedrijfsarts begeleidt u en helpt u met het zoeken naar oplossingen. Zo nodig en nadat u daarmee heeft ingestemd, bespreekt de bedrijfsarts uw situatie met de directie Ook vanuit de Directie zal u hulp worden geboden indien uw vragen of klachten heeft over uw gezondheid in relatie tot uw werk.

 

Door middel van preventief onderzoek kunnen eventuele gezondheidsrisico's in een vroeg stadium worden ontdekt. U kunt daarom vrijwillig deelnemen aan een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (Pago) dat is toegespitst op de gezondheidsrisico's bij de uitvoering van uw werkzaamheden. De uitkomsten van het onderzoek worden door de bedrijfsarts met u besproken. Vanwege het medisch geheim dat op het onderzoek rust, worden de resultaten daarvan niet op individueel niveau met de Directeur besproken.

 

Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen personeelsreglement arbeidsomstandigheden

 

(bedrijf) Tolereert geen ongewenste omgangsvormen. Om goed te kunnen samenwerken dient u er alert op te zijn ongewenste omgangsvormen te signaleren en zo mogelijk te voorkomen. Onder ongewenste omgangsvormen wordt onder andere verstaan: onheuse bejegening, seksuele intimidatie, agressie en discriminatie vanwege ras, leeftijd, religie, nationaliteit, functie of seksuele geaardheid. Met seksuele intimidatie wordt de als ongewenst ervaren seksueel getinte aandacht bedoeld, die verbaal door opmerkingen, non verbaal door middel van gebaren of fysiek door aanrakingen van aard kan zijn. Van intimidatie is sprake als medewerkers of collega's deze vormen van aandacht als negatief of bedreigend ervaren, dan wel er last van hebben

 

U kunt met uw klachten over ongewenste omgangsvormen terecht bij uw leidinggevende of projectleider. Indien u dat gewenst acht kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon, (naam)

De vertrouwenspersoon onderzoekt de klacht en brengt advies uit aan de Directeur over te treffen maatregelen. Uiterlijk twee weken na ontvangst van het advies neemt de Directeur een beslissing. De betrokkenen worden daarvan op de hoogte gesteld.

 

Bedrijfshulpverlening personeelsreglement arbeidsomstandigheden

 

Om goed en snel te kunnen handelen bij calamiteiten kunt u worden opgeleid tot bedrijfhulpverlener (bhv-er). Om de bedrijfshulpverlening adequaat te kunnen blijven uitvoeren volgt tweejaarlijks de verplichte herhalingscursus. Evenals u collega's wordt u regelmatig door de bhv-ers voorgelicht en geïnstrueerd hoe u moet handelen bij calamiteiten. Hierdoor zijn alle medewerkers in staat om de volgende handelingen te kunnen uitvoeren:

 -   het verlenen van eerste hulp bij ongelukken;

-    het blussen van een beginnende brand;

-    het communiceren met de professionele hulpverleners en officiële instanties;

-    het organiseren van een evacuatie.

 

 

Voorlichting personeelsreglement arbeidsomstandigheden

 

U wordt door uw projectleider of leidinggevende regelmatig worden geïnformeerd over de risico's die voor de uitvoering van uw werkzaamheden van belang zijn. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld de bedrijfshulpverlening, het op een juiste manier tillen van zware materialen, het beperken van de milieubelasting, e.d. Naast deze informatie bent u ook zelf verantwoordelijk voor het kennisnemen van deze onderwerpen voor zover dat van belang is voor de uitvoering van uw werkzaamheden. De wijze waarop (bedrijf)  daar inhoud aan wilt geven is eveneens beschreven in hoofdstuk 2 van deze brochure.

Door middel van een maandelijkse nieuwsbrief en de website van (bedrijf) wordt u eveneens op de hoogte gehouden van belangrijke ontwikkelingen.

Download personeelsreglement arbeidsomstandigheden

Download personeelsreglement arbeidsomstandigheden in Word. 

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.