Personeelshandboek voorbeeld ontwikkeling

In dit onderdeel personeelshandboek voorbeeld ontwikkeling wordt verder ingegaan op het welzijn en de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers. 


Bekijk ook de verschillende gratis voorbeeld overeenkomsten op Carla's Templates. 


Personeelshandboek voorbeeld ontwikkeling

Hoofdstuk 5 personeelshandboek voorbeeld ontwikkeling en Persoonlijk welzijn 

Om de arbeidsrelatie tussen (BEDRIJF) en haar medewerkers te optimaliseren, investeert de organisatie in de ontwikkeling, gezondheid, veiligheid en welzijn van haar medewerkers. Duurzame inzetbaarheid van de medewerkers is uitgangspunt.

Personeelshandboek voorbeeld ontwikkeling van de medewerker

5.1 Ontwikkeling

 (BEDRIJF) bevordert opleidingen, cursussen en trainingen van werknemers tijdens hun loopbaan binnen de organisatie, omdat de werkgever het belangrijk vindt dat de werknemers goed gekwalificeerd zijn en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op hun vakgebied. Daarnaast is opleiding en training nodig om een optimale inzetbaarheid van medewerkers binnen de organisatie te realiseren. Opleidingen, trainingen en cursussen kunnen worden gevolgd in het kader van de persoonlijke ontwikkeling/loopbaan, in het kader van nevenfuncties (bijv. BHV/EHBO) of in het kader van de uitoefening van de eigen functie (bijv. lassen). Daarnaast bestaat de mogelijkheid om MBO danwel HBO opleidingen te volgen.

 

De werknemer vult een opleidingsverzoek in (formulier is beschikbaar bij de afdeling

P&O). Opleidingsverzoeken dienen door de direct leidinggevende en de directeur te worden geaccordeerd alvorens deze kunnen worden ingepland/aangevraagd/gevolgd. Indien het opleidingsverzoek wordt geaccordeerd, ontvangt de werknemer een opleidingsovereenkomst.

 

Voor alle opleidingen, cursussen en trainingen waarvan de kosten € 1.000,- of meer bedragen, geldt een terugbetalingsverplichting bij uitdiensttreding binnen een periode van 2 jaar na afronding.

Indien de terugbetalingsverplichting van toepassing is, geldt dat bij uitdiensttreding:

ü  Binnen zes maanden na het afronden van de opleiding 90% van de vergoede kosten worden teruggevorderd.

ü  Binnen twaalf maanden na het afronden van de opleiding 75% van de vergoede kosten worden teruggevorderd.

ü  Binnen twee jaar na het afronden van de opleiding 50% van de vergoede kosten worden teruggevorderd.

Personeelshandboek voorbeeld ontwikkeling gezondheid van de medwerkers

5.2 Personeelshandboek voorbeeld ontwikkeling: Gezondheid

(BEDRIJF) besteedt veel aandacht aan de arbeidsomstandigheden en de arbeidsverhoudingen van haar medewerkers. De gezondheid van de medewerkers wordt door diverse professionals ondersteund:

ü  De verzuimbegeleiding wordt verzorgd door een zelfstandig bedrijfsarts. De bedrijfsarts beschikt over een netwerkorganisatie van professionele deskundigen. Zorgvuldigheid en klantgerichtheid staan voorop, met betrekking tot alle belanghebbende partijen.

ü  (BEDRIJF) heeft ook de mogelijkheid om een vrouwelijke bedrijfsarts spreekuur te laten draaien, wanneer daartoe specifiek behoefte bestaat.

ü  Fysieke klachten aan het bewegingsapparaat die mogelijk van invloed zijn op het functioneren en/of verzuim worden gemonitord door een zelfstandig ergonoom.

ü  Binnen de organisatie zijn meerdere vertrouwenspersonen aangesteld.

 

Verzuim komt in iedere organisatie voor. De werkgever streeft ernaar het verzuimpercentage zo laag mogelijk te houden. Sinds 1 april 2002 is de Wet (verbetering) Poortwachter van kracht. Volgens deze wet zijn de werkgevers en werknemers zelf verantwoordelijk voor een snelle

re-integratie van werknemers en het minimaliseren van doorstroom naar de WIA (vergelijkbaar met voormalige WAO). Bij ziekmeldingen wordt dan ook nagegaan op welke wijze verantwoord aan herstel kan worden gewerkt. Informatie over de Wet Poortwachter kan worden opgevraagd bij de afdeling P&O.

Om de medewerker bij ziekte zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, zijn de volgende regels opgesteld:

 

5.2.1 Personeelshandboek voorbeeld ontwikkeling: Ziekmelding

De eerste dag dat de medewerker ziek is, meldt hij zich zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval vóór aanvang werktijd, telefonisch ziek bij zijn direct leidinggevende. Bij afwezigheid van de direct leidinggevende of in bijzondere gevallen meldt de medewerker zich ziek bij de afdeling

P&O.

Als de werknemer tijdens werktijd ziek naar huis gaat, meldt hij zich af bij zijn direct leidinggevende. De volgende vragen kunnen aan de werknemer worden gesteld:

ü  op welk (verpleeg)adres en telefoonnummer de werknemer te bereiken is

ü  wat de vermoedelijke duur van het verzuim zal zijn

ü  wat de lopende afspraken en werkzaamheden zijn

ü  wat de werkgever eventueel kan doen om te helpen

ü  of de werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt (maar niet onder welke vangnetbepaling hij valt)

ü  of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval

ü  of er sprake is van een verkeersongeval waarbij eventueel een aansprakelijke derde is betrokken

 

5.2.2 Personeelshandboek voorbeeld ontwikkeling: Bereikbaarheid

Tijdens het verzuim door ziekte moet de werknemer altijd bereikbaar zijn op het opgegeven (verpleeg)adres voor (onaangekondigd) contact met de werkgever of met de bedrijfsarts. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de werknemer gebeld wordt door de bedrijfsarts voor meer informatie of dat er een huisbezoek plaatsvindt. Indien de werknemer niet aanwezig is, dan moet ter plekke duidelijk worden waar hij wel bereikbaar is. Verblijf op een ander adres, permanent of tijdelijk, dient altijd binnen 24 uur aan zowel de leidinggevende als aan de afdeling

P&O te worden doorgegeven. Voor bezoek aan bedrijfsarts, huisarts, fysiotherapeut of een andere medisch specialist mag het opgegeven adres uiteraard wel verlaten worden. Ook voor werkhervatting of na toestemming van de bedrijfsarts of de afdeling P&O mag het opgegeven adres worden verlaten.

 

5.2.3 Personeelshandboek voorbeeld ontwikkeling: Contact met de bedrijfsarts

Wanneer de bedrijfsarts de werknemer vraagt om meer (medische) informatie over de reden van verzuim, dan is hij verplicht hieraan mee te werken. Als hij daar niet toe in staat is, bijvoorbeeld wegens opname in een ziekenhuis, dan dient iemand anders deze informatie te verstrekken.

 

5.2.4 Personeelshandboek voorbeeld ontwikkeling: Spreekuur

Indien nodig ontvangt de werknemer een oproep voor het spreekuur van de bedrijfsarts.

De afdeling P&O plant deze afspraak in. Bij verhindering licht de werknemer de afdeling P&O zo spoedig mogelijk telefonisch in.

Bij volledige werkhervatting dient de werknemer dit tijdig te melden aan de afdeling

P&O en de leidinggevende. De werkgever en werknemer ontvangen een spreekuurverslag van de bedrijfsarts.

De bedrijfsarts draagt zorg voor het digitale medische dossier en bewaart dit conform de wettelijke bepalingen inzake privacybescherming en geheimhoudingsplicht. Na iedere afspraak met een medewerker zal er een spreekuurverslag naar de medewerker, leidinggevende en de afdeling P&O gaan met de afspraken die gemaakt zijn tussen de bedrijfsarts en medewerker. Deze rapportage bevat geen vertrouwelijke of medische informatie en is bedoeld om werkhervatting- en begeleidingsafspraken te kunnen maken tussen leidinggevende en medewerker. Medische gegevens mogen nooit aan derden worden verstrekt zonder toestemming van de betreffende medewerker.

Bij fysieke klachten aan het bewegingsapparaat die mogelijk van invloed zijn op het functioneren en/of verzuim kunnen veroorzaken, kan de werknemer via de afdeling

P&O een afspraak maken bij de ergonoom.

Na iedere instructie aan een medewerker zal er een rapportage naar de leidinggevende en de afdeling P&O gaan met aandachtspunten op ergonomisch/werkplek gerelateerde zaken. Indien van toepassing worden er specifieke instructies aan de medewerker uitgereikt. Deze rapportage bevat geen vertrouwelijke of medische informatie en is bedoeld om de voortgang van de begeleiding te rapporteren.

 

Frequent verzuim

Indien er sprake is van frequent verzuim (3x of meer binnen 12 maanden) bij een werknemer ontvangt de direct leidinggevende een mail van de afdeling P&O.

Hierin wordt aangegeven dat de leidinggevende indien nodig een verzuimgesprek kan aangaan met de medewerker, waarbij afspraken worden gemaakt ten aanzien van het verzuim. In het verzuimgesprek wordt o.a. het doel van het gesprek toegelicht en worden afspraken gemaakt over te nemen acties om het verzuim omlaag te brengen. De leidinggevende maakt een verslag van het frequent verzuimgesprek.

 

5.2.5 Personeelshandboek voorbeeld ontwikkeling: Medisch onderzoek

Wanneer een medisch onderzoek noodzakelijk is om de arbeids(on)geschiktheid te beoordelen,

is de werknemer verplicht hieraan mee te werken. Het medisch onderzoek wordt gedaan door,

of in opdracht van de bedrijfsarts.

Bij functies waarvoor medewerkers aan specifieke eisen van medische geschiktheid moeten voldoen, vinden aanstellingskeuringen plaats. In de wervingsprocedure zal de sollicitant hierover worden geïnformeerd.

 

5.2.6 Personeelshandboek voorbeeld ontwikkeling: Medewerking aan activiteiten gericht op werkhervatting

Tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid werkt de werknemer optimaal mee aan zijn herstel en houdt hij zich aan de gemaakte afspraken met de bedrijfsarts en met de werkgever. Tijdens de arbeidsongeschiktheid mag de werknemer geen arbeid verrichten, behalve wanneer dit in het belang van de gezondheid is voorgeschreven of wanneer hiervoor toestemming is verkregen van de bedrijfsarts.

De werknemer en de werkgever zijn samen verantwoordelijk voor het herstel en een zo spoedig mogelijke, verantwoorde terugkeer naar het werk. Zij werken dan ook samen aan de begeleiding en activiteiten die hierop gericht zijn, bijvoorbeeld gedeeltelijke werkhervatting, werkaanpassing, training en scholing. Van de werknemer wordt verwacht dat hij zich, in het kader van de

Wet Poortwachter, actief opstelt in dit proces.

 

5.2.7 Personeelshandboek voorbeeld ontwikkeling: Herstel

De bedrijfsarts adviseert over de mogelijke datum waarop de werknemer het werk zal kunnen hervatten. Is de werknemer niet in staat om op de afgesproken dag het werk te hervatten of kan werknemer het werk eerder hervatten, dan licht hij zo spoedig mogelijk zijn leidinggevende en de bedrijfsarts (via afdeling P&O) in. Zodra de werknemer weer in staat is om te werken, meldt hij zich beter bij zijn direct leidinggevende. Bij gedeeltelijke werkhervatting is overleg met de bedrijfsarts (via afdeling P&O) noodzakelijk.

 

5.2.8 Personeelshandboek voorbeeld ontwikkeling: Vakantie tijdens ziekte

Wanneer de werknemer op vakantie wil tijdens zijn arbeidsongeschiktheid is hiervoor toestemming nodig van de leidinggevende in overleg met afdeling P&O.

De bedrijfsarts bepaalt of hiervoor medisch gezien geen bezwaren zijn.

 

5.2.9 Personeelshandboek voorbeeld ontwikkeling: Ziek in het buitenland

Voor een ziekmelding vanuit het buitenland gelden dezelfde regels als voor een ziekmelding vanuit Nederland. Dit houdt in dat verzuim dat ontstaat in het buitenland bij de direct leidinggevende wordt gemeld conform de eerder beschreven wijze.

Daarnaast moet zo spoedig mogelijk een lokale huisarts ingeschakeld worden voor een medische verklaring met de volgende gegevens:

ü  vermoede duur

ü  of er sprake is van een verkeersongeval waarbij eventueel een aansprakelijke derde is betrokken

ü  een verklaring van medische ongeschiktheid tot reizen (indien van toepassing)

Na terugkomst dient de werknemer deze gegevens te overhandigen aan de afdeling P&O.

 

5.2.10 Personeelshandboek voorbeeld ontwikkeling: Sancties

Wanneer de werknemer zich niet houdt aan de afspraken uit het protocol in het kader van de Wet Poortwachter of werkt hij niet voldoende mee aan zijn herstel, dan kan dit leiden tot een waarschuwing. Als er geen verbetering optreedt, heeft de werkgever het recht om de loondoorbetaling op te schorten of zelfs stop te zetten.

 

5.2.11 Personeelshandboek voorbeeld ontwikkeling: Bezwaren en klachten

Wanneer de werknemer het niet eens is met adviezen of uitspraken van de bedrijfsarts of met voorstellen of activiteiten van de werkgever, kan hij een deskundigenoordeel (second opinion) aanvragen bij het UWV. De kosten van een deskundigenoordeel zijn voor de aanvrager en deze zijn op te vragen bij het UWV.

Download Personeelshandboek voorbeeld ontwikkeling 

Download het Personeelshandboek voorbeeld ontwikkeling in zijn geheel in Word.