Overeenkomst van Opdracht

Bekijk alle voorbeeld contracten


Zie hieronder een voorbeeld overeenkomst van opdracht. U kunt deze ZZP overeenkomst inzien of downloaden in Word. Zorg ervoor dat u in een ZZP overeenkomst goed omschrijft wat de werkzaamheden zijn die zullen worden verricht. 

Overeenkomst van opdracht

Contractnummer:   Contractnummer

Project:                     Projectnaam

Datum:                      ________

 

Opdrachtgever:      Naam opdrachtgever

                                   Straat en huisnummer opdrachtgever

                                   Postcode en plaats opdrachtgever

 

“hierna te noemen opdrachtgever”

 

Opdrachtnemer:    Naam opdrachtnemer

                                   Straat en huisnummer opdrachtnemer

                                   Postcode en plaats opdrachtnemer

 

 “hierna te noemen opdrachtnemer”

 

Werkzaamheden:   Omschrijving van de werkzaamheden

 

Bijlage:                      Beschrijving van de bijlage indien van toepassing. Bijvoorbeeld

tekeningen of een specificatie van het werk.

 

Planning:                   Beschrijf hier wanneer de werkzaamheden aanvanger en wanneer de

                                   werkzaamheden afgerond zullen zijn.

B.T.W.:            Op deze overeenkomst is de verleggingregeling met betrekking tot de

                                   B.T.W. van toepassing.


Aanneemsom excl. 21% B.T.W.   € 20.000

B.T.W. verlegd                                 €          0,00

 

Omschrijving wat er gebeurd met eventueel meerwerk.

 

In de bovengenoemde aanneemsom dienen alle sociale lasten, belastingen enz. te zijn inbegrepen die voor  rekening zijn van de opdrachtnemer.

 

Garanties:                Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd welke moet
                                   gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de

                                   oplevering van het werk incl. en de daarop gedurende vermelde

                                    periode


                                   Onderdeel t.b.v. de garantie

                                   Omschrijf hier welke garantiebepalingen er van toepassing zijn.

 

Termijn betalingen:            De termijn betalingen geschieden binnen 30 dagen na de factuur datum. Het indienen van deze facturen zal wekelijks geschieden na beëindiging van de weekproductie volgens het aangeleverde schema. Op de facturen dient te worden vermeld welke werkzaamheden zijn afgerond.

 

1e Termijn

2e Termijn

3e Termijn

4e Termijn

 

Garantie termijn:     De garantietermijn (4e termijn) zal worden betaald wanneer alle werkzaamheden goed zijn opgeleverd en afgehandeld volgens planning.

                                    Deze garantie termijn zal betaalbaar worden gesteld na afloop van de oplevering en nadat uw werk is goedgekeurd.

 

Meerwerk:                Meerwerk zal alleen worden betaald wanneer dit vooraf schriftelijk is gemeld en goed is bevonden door de opdrachtgever.

 

Boeteclausule:        Op uw werkzaamheden is een boeteclausule van toepassing van ___           

 

Algemeen:                Wij hebben kennis genomen van uw offerte, wijzen de toepasselijkheid

                                    van de hand en hanteren deze opdrachtbevestiging als contractstuk.

 

Opdrachtnemer:    Naam opdrachtnemer

                                   Straat en huisnummer opdrachtnemer

                                   Postcode en plaats opdrachtnemer

 

Bevestigd hierbij akkoord te gaan met deze overeenkomst van werk aan:

 

Opdrachtgever:      Naam opdrachtgever

                                   Straat en huisnummer opdrachtgever

                                   Postcode en plaats opdrachtgever

 

Gelieven 1 exemplaar getekend voor akkoord aan ons retour te zenden.

 

Datum: ___________

 

Naam opdrachtgever                                                                  datum:          

 

 

 

 

 

Vertegenwoordigd door

 

 

Naam opdrachtnemer                                                                             datum:

 

 

 

 

Vertegenwoordigd door

 

 

 

Download de overeenkomst van opdracht in Word.