Opbouwschema


Dit opbouwschema is een onderdeel van het plan van aanpak conform de Wet Poortwachter. Het Plan van aanpak stelt u 8 weken na de ziekmelding samen met de zieke werknemer op. In het plan van aanpak worden de maatregelen besproken waarmee de zieke werknemer weer zo snel mogelijk aan de slag kan gaan. 


De werkgever is verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer. De werkgever kan hierbij hulp inroepen van een re-integratie bureau of een arbodienst.  

Werknemer                 :

Leidinggevende         :

Casemanager              :

 

 

Werknemer heeft zich sedert ___ ziek gemeld. Sindsdien heeft werknemer diverse gesprekken gehad en is gestart met bepaalde behandelingen die zouden kunnen helpen in het herstel. Denk hierbij aan bijvoorbeeld____________________. Dit naar aanleiding van zijn priv├ęsituatie.

 

In het kader van de Wet verbetering Poortwachter is werknemer voor het eerst op ___ jl. naar de bedrijfsarts geweest voor het opstellen van een probleemanalyse. Tevens ook om te bepalen wat de beperkingen/ mogelijkheden van werknemer zijn en in hoeverre zij belastbaar is.

De bedrijfsarts heeft geconcludeerd dat werknemer momenteel _______________. Om die reden hebben werkgever en werknemer afgesproken dat er ______________. Tevens adviseert de bedrijfsarts om wekelijks op te bouwen met een uur per dag.

Vanwege bovenstaande redenen hebben werkgever en werknemer het plan van aanpak opgesteld en is in aanvulling op het plan van aanpak een opbouwschema gemaakt.

 

(Minimale) uren opbouw per week

 

Week Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Totaal                                                                                                                                                                                                                                              


 

Werkgever en werknemer zullen het opbouwschema wekelijks evalueren en daar waar nodig bijstellen. Indien noodzakelijk kan gedurende het re-integratietraject een gesprek bij de Bedrijfsarts worden gepland.

 

 

Datum ondertekening                        :

Handtekening werknemer      :

 

Handtekening werkgever       :

(casemanager)

 


Download dit opbouwschema in Word. Het bestand wordt geopend in ZIP en vervolgens kunt u het Word document openen en opslaan op uw computer. 


Zorg ervoor dat u de stappen van wet poortwachter goed en op tijd doorloopt.